Gayatri chalisa PDF

Gayatri Chalisa pdf is forty verse prayer which is used to worship the goddess of Gayatri who has five heads who is generally known as the wife of Lord Brahma. Gayatri Chalisa along with Gayatri Mantra are considered the most popular and readable Chalisa in Hindu Religion.

Gayatri Chalisa is Hindu devotional hymn dedicated to Goddess Gaytri, who is known as the goddess of wealth and the mother of culture.  Gayarti Chalisa contains Dohas and forty chaupais in it. Gayatri Mantra also works as a booster which helps to keep the mind relaxed and free from stress. People and Children are advised to recite Gayatri Mantra to maintain concentration in studies and work.

Gayatri chalisa lyrics

In Hinduism The Gayatri maa is called the mother of Ved mata because Vedas originated through the goddess Gayatri. The Goddess Gaytri is portrayed sitting on the lotus over the Swan,having ten arms with weapons and flowers and five heads from right to left directions.

          || Doha ||
Hreem shreem kleem megha prabha jevan jyoti prachand |
Shanti kranti, jagruti, pragati, rachana, shakti akhand ||
Jagat janni mandal, karni gayatri sukhdham |
Pranvom savitri swadha, swaha puran kam ||

       ॥ Chaupayee ॥
Bhoor bhuvahswah Om Yut Janani |
Gayatri Nit Kalimal Dahani ||
Akshar Chaubis Param Puneeta |
Inme Base Shastra Shuti Geeta ||

Shashwat Satoguni Satrupa |
Satya Sanatan Sudha Anoopa ||
Hansarudh Swetambhar Dhari |
Swarn Kranti Suchi Gagan Bihari ||

Pustak Pushpa Kamdal Mala |
Subhra Varna Tanu Nayan Vishala ||
Dhyan Dharat Pulkit Hit Hoi |
Sukh Upjat Dukh Durmati Khoyi ||

Kamdhenu Tum Sur Taru Chaya |
Nirakar Ki Adhbut Maya ||
Tumhari Sharan Grahe Jab Koi |
Tarai Shakat Sankat So Soi ||

Saraswati Lakshmi tum Kali |
Deepa Tumhari Jyoti Nirali ||
Tumhari Mahima Paar Na Pave |
Jo Sharad Sutmukh Gun Gaven ||

Char Ved Ki Maatu Puneeta |
Tum Brahmani Gauri Seeta ||
Mahamantra Jitne Jag Mahi |
Kou Gayatri Sam Nahi ||

Sumirat Hriday Mein Gyan Prakashe |
Aalas Paap Avidhya Nase ||
Shristi Beej Jag Janani Bhavani |
Kal Ratri Varda Kalyani ||

Brahma Vishnu Rudru Sur Jete |
Tum Sau Pave Surta tete ||
Tum Bhaktan Ki Bhakt Tumhare |
Jananihin Putra Pran Te Pyare ||

Mahima Aprampar Tumhari |
Jai Jai Jai Tripada Bhayhari ||
Poorit Sakal Gyan Vigyana |
Tum Sam Adhika Na Jag Mein Aana ||

Tumahin Janu Kahu Rahe na shesha |
Tumahin pae Kachu Rahne na Klesha ||
Janat Tumahin Tumahin Hihe Jai |
Paras Parsi Kudhatu Suhai ||

Tumhari Shakti Deepe Sab Thai |
Mata Tum Sab Thor Samai ||
Graha Nakshtra Brahmand Ghenere |
Tun Gativan Tunhare Prere ||

Sakal Shriti Ki Pran Vidhata |
Palak Poshak Nasak Trata ||
Mateshwari Daya Vrat Dhari |
Tun San Tare Patki Bhari ||

Japar Kripa Tumari Hoi |
Ta Par Kripa Kare Sab Koi ||
Mand Buddhi te Buddhi Bal Paven |
Rogi Rog Rahit Ho Javen ||

Daridra Mite Kate Sab Peera |
Nashe Dukh Hare Bhav Peera ||
Griha Kalesh Chit Chinta Bhari |
Nase Gayatri Bhav Hari ||

Daridra Mite Kate Sab Peera |
Nashe Dukh Hare Bhav Peera ||
Griha Kalesh Chit Chinta Bhari |
Nase Gayatri Bhav Hari ||

Sumiran Kare Suruchi Badbhagi |
Lahen manorath Grahi Viragi ||
Astha Siddhi Nav Nidhi Ki Data |
Sab Samarath Gayatri Mata ||

Rishi Muni Yati, Tapasvi, Jogi |
Arat Arthi Chintit Bhogi ||
Jo Jo Sharan Tumari Aave |
So So Manvanchit Phal Paven ||

Bal Buddhi Vidya Shil Swabhavu |
Dhan Vaibhav Yash tej Uchaau ||
Sakal Badhe Upje Sukh Na Na |
Jo Yah Path Kare Dhari Dhayana ||

             || Doha ||
Yeh Chalisa Bhakti Yut, Path Kare Jo Koi |
Ta Par Kripa Prasannta, Maa Gayatri Ki Hoi ||

Related Details of gaytri chalisa pdf

Book Title          Shree Gayatri chalisa 
Language           English/Hindi
Format                PDF
Pages                   4
Size                      158 KB

gaytri chalisa is available in Hindi and English language and the download link of Chalisa is given below so users can download PDF by clicking on the link.

You may also like:

Disclaimer: The information provided by Scopepdf is for information  purpose only, does not contain any ownership related to books and available information. All information is provided on the site in good faith.

 

Leave a Comment